دوست صمیمی تان قرار است ازدواج کند؟

صحبت کنم. در ابتدا می خواھم راجع بھ چند گزینھ ی مختلف با شما دوست صمیمی و یا خواھرتان قرار است ازدواج کند و شما ھنوز ھدیھ ای انتخاب نکردید. نگران نباشید، آیسیرا در کنار شما است. اگر قرار است در باغ عروسی بگیرید می توانید یک تاج کھ یادآور گل ھای بھاری است بھ او ھدیھ بدھید. و یا یک دستھ گل عروس با گل ھای رنگارنگ شاید راحتی او برای شما از ھر چیزی مھم تر است و می... خواھید کھ مراسم عروسی خاطره انگیزی برگذار کنید. او بھ دنبال کفش پاشنھ بلند شیک مناسب با لباس عروسی اش
است و شما با انتخاب بابت سفید عروس زمانی کھ در پایان
مراسم عروسی از شدت خستگی پاھایش درد می کند لبخند
بر لبانش بنشانید.فصل عروسی از راه رسید. از اعضای خانواده و دوستان شما ھم کسانی ھستند کھ این تابستان ازدواج کرده اند. و شما تا بھ امروز بھ تعداد زیادی داستان پیشنھاد ازدواج گوش داده اید. شاید پیشنھادات ازدواجی باشد کھ شما را تحت تاثیر قرار داده است و شاید بھ این نتیجھ رسیده اید کھ نظر شما کاملا متفاوت است. آیا پیشنھادات ما جزو پیشنھادات ازدواجی است کھ شما درباره ی آن خیال پردازی می کنیدپیشنھاد ازدواج رویاھای شما کدام است؟ تابستان آمد و