اصلاع رسانی عمومی در باره ی داده های شخصی

قانون شماره ی 6698 در باره ی حفاظت از داده های شخصی( پس از این به شکل KVKK نشان داده خواهد شد) که در 24 مارس 2016 تصویب شده و در تاریخ 7 نیسان 2016 در شماره ی 29677 روزنامه ی رسمی منتشر شده است  بخشی از KVKK در تاریخ انتشار و بخشی از آن در 7 اکیم سال 2016 به اجرا درآمده است

متن توضیحی در باره ی داده های شخصی

مسئول داده ها: شرکت تجارتی مسئولیت محدود  صنایع نساجی آی سیرا 

آدرس: Sırrıpaşa Denizciler Cd. No:234 Derince- Kocaeli

به عنوان نساجی ایسیرا ما به امنیت داده های شخصی شما اهمیت می دهیم  شرکت ما که بر اساس قانون اساسی و دیگر قوانین جمهوری ترکیه بنیاد شده است، در چارچوبه ی قانون شماره ی 6698 و آن چه این قانون ناظر بر آن است، برای شما مشتری محترم نحوه ی جمع آوری، به کارگیری و کاربرد داده های شخصی را به شکلی که در KVKK شناسانده شده است، می خواهیم در صفحه ی "مسئولیت داده" ها، روشن کنیم.

مشتریان محترمی که با به اشتراک گذاشتن داده های شخصی خود، در بخش ثبت شرکت، رضایت خود را اعلام کرده اند، این داده ها به شکلی که در KVKK گفته شده است، در محدوده ی فعالیت های شرکت به کار گرفته خواهد شد، و نیز به اشخاصی که در داخل یا خارج از کشور با شرکت ما مرتبط هستند، به اشتراک گذاشته خواهد شد، همچنین در پروفرم ها  مورد استفاده قرار خواهد گرفت و طبقه بندی و نگهداری خواهدد شد. 

جمع آوری و به کارگیری و اهداف به کارگیری داده های شخصی

مطابق  قانون KVKK به شماره ی 6698، داده های شخصی که شما با شرکت نساجی آیسیرا به اشتراک گذاشتید، تماما یا بخشی از آن داده ها  به طور اتوماتیک یا هر گونه سیستم ثبت داده ها، یا با روش های غیر اتوماتیک، کسب، ثبت، ذخیره ، تغییر ، دوباره تنظیم، و به طور خلاصه هر گونه عملیاتی که باید از طرف شرکت ما روی داده شما  می تواند انجام شود.  در محدوده ی قانون KVKK هر گونه عملیات کاربردی  روی داده های شخصی مورد قبول است

داده های شخصی که از روی سایتwww.aysira.com جمع آوری شده باشد، برای ارائه ی خدمات و محصولات، برای برقراری ارتباط با شما برای دریافت خدمات و محصولاتی که گرفته اید/یا خواهید گرفت، برای ارائه ی پیش نهاد و دیگر عملیات بازاریابی، کار روی محصولات جددی و غیره به کار گرفته می شود.

داده های شخصی با چه کسانی و چه اهدافی به اشتراک گذاشته خواهد شد

داده های شخصی جمع آوری شده در شرکت ما، با در نظر گرفتن کلیه ی پیش شرط های  در نظر گرفته شده از طرفKVKK و آن چه در مواد 8 و 9 KVKK آمده است و در نظر گرفتن شروط و اهداف به کارگیری داده های شخصی، با اهداف گفته شده در بالا، با شریکان شرکت، همکاران شرکت، پیمانکاران همراه، در راستای خدمات ارائه شده، و نیز کنترل های  قانونی  و آن چه در قانون موظف شده است و در چارچوبه ی موضوعات موظفی نهاد رسمی تنظیم  کننده ی داخلی و خارجی ، به اشتراک گذاشته خواهد شد.

دلایل حقوقی و اداری جمع آوری داده های شخصی

بر اساس اهداف گفته شده در بالا، با  شخص/موسسه ها، به طور مستقیم یا به واسطه در داخل کشور/خارج کشور که با آن ها همکاری می کنیم، موسسه هایی  که با آنها  برنامه ریزی برای همکاری می کنیم، داخل کشور/خارج از کشور  و دیگر اشخاص 3 کسانی هستند که داده های شخصی که   با نساجی ایسیرا به اشتراک گذاشته اید، به اشتراک گذاشته می شود

در باره ی ماده ی 11 KVKK صاحب داده های شخصی

صاحبان داده های شخصی در این محدوده

اطلاع از این که آیا داده های شخصی به کار گرفته شده است، یا به کار گرفته نشده است

درخواست اطلاعات در باره ی به کار گرفته شدن داده های شخصی

اطلاع از هدف به کارگیری داده های شخصی و این که  این به کاری متناسب با این هدف بوده است

اطلاعات شخص سوم که در داخل یا خارج از کشور داده های شخصی به او انتقال داده شده است

درخواست اصلاح داده هایی شخصی که ناقص یا نادرست به کار گرفته شده است، و در این محدوده مطلع کردن شخص سومی که داده ها به او منتقل شده است.

درخواست پاک کردن و حذف داده هایی شخصی که طبق  مفاد  قانون  KVKK  در باره ی به کارگیری داده های شخصی ، به  کار گرفته شده و یا منتقل شده است، در صورتی که دلایل به کارگیری داده های شخصی از میان برخاسته باشد  

اعتراض به نتیجه ی پردازش اطلاعات منحصرا توسط سیستم های خودکار که علیه شخص مورد نظر می باشد

دارای حق درخواست برای جبران ضررهای حاصل از به کارگیری داده های شخصی  در صورتی که آن داده ها  بر خلاف قانون حفاظت از داده های شخصی به کار گرفته شده باشد، است.

می توانید درخواست خود را  در مورد حقوق خود که در تبصره ی 1 ماده ی 13 kckk  آمده است، به شکل کتبی و یا راه هایی که در قانون حفاظت از داده های شخصی مشخص شده است( آدرس پست الکترونکی ثبت شده ("KEP")، امضای الکترونیکی حفاظت شده، امضای موبایل و یا از طرف شخص مسئولی که پیش از آن به شرکت شناسانده شده وبا بکار گیری  آدرس الکترونیکی ثبت شده در سیستم داده ها و یا  نوشته ای مبنی بر درخواست مورد نظر یا به واسطه ی یک برنامه) به شرکت ما برسانید

می توانید درخواست خود را برای استفاده از حقوق گفته شده در بالا به شکل کتبی یا راه های دیگری که در قانون حفاظت از داده های شخصی مشخص شده است به ما برسانید.

می توانید درخواست خود را   به شکل کتبی به ما برسانید می توانید به آدرس  Sırrıpaşa Denizciler Cd. No:234 Derince- Kocaeli با ارائه ی کارت ملی به طور دستی یا از طریق پست امضا شده به ما برسانید و نیز می توانید از طریق آدرس پست الکترونیکی  [email protected] adresine  ارسال کنید.

قانون حفاظت و نگهداری از داده های شخصی

در صورت نیاز به  ماده ی 12 KVKK در پیش نساحی ایسیرا در پایگاه داده ها و سیستم ها به صورت مخفی نگهداری خواهد شد. به جز مسئولیت های قانونی و آن چه در این برگه تنظیم شده است، به هیچ شکی با شخص سوم به اشتراک گذاشته نخواهد شد.