همکاری با آیسیرا:

سیاست بخش منابع انسانی آیسیرا؛ پرورش نیروی کاری مورد اعتماد، عادل، با قابلیت بیان مشکلات، فراهم کردن امکان همکاری متقابل، متعهد، دینامیک، خوشحال و کارآفرین. به عنوان خانواده ی بزرگ آیسیرا هدف ما ارتقا کیفیت، موفقیت و اصول زیربنایی  و تقویت فلسفه ی کاری انسان محور شرکت است.در این راستا هدف ما حمایت از کارکنان قدیمی و کسانی که به خانواده ی آیسیرا می پیوندند، مدنظر قرار دادن درخواست ها و پیشنهادات و حمایت از اهداف کاری کارکنان شرکت می باشد.