پیشنهاد ازدواج رویاهای شما کدام است؟

پیشنھاد ازدواج رویاھای شما کدام است؟ تابستان آمد و فصل عروسی از راه رسید. از اعضای خانواده ودوستان
شما ھم کسانی ھستند کھ این تابستان ازدواج کرده اند. و
شما تا بھ امروز بھ تعداد زیادی داستان پیشنھاد ازدواج
گوش داده اید. شاید پیشنھادات ازدواجی باشد کھ شما را
تحت تاثیر قرار داده است و شاید بھ این نتیجھ رسیده اید کھ
نظر شما کاملا متفاوت است. آیا پیشنھادات ما جزو
پیشنھادات ازدواجی است کھ شما درباره ی آن خیال
پردازی می کنید؟

عشق در آسمان

چھ کسی دلش نمی خواھد کھ اسمش را در آسمان ببیند و درست در ھمان لحظھ بھ او پیشنھاد ازدواج بدھند؟ بھ نظر برخی ممکن است خیلی اغراق آمیز باشد و برخی
دیگر دوست دارند کھ ھمھ ی ساکنان شھر در بھترین لحظھ
ی عمرشان با آن ھا شریک باشند. بھ نظر ما ھم بسیار تاثیرگذار خواھد بود ...

تبدیل خاطرات بھ خاطرات 

مطمئن ھستیم کھ در کنار ھم لحظات خوش را گذراندید و خاطرات فراوانی دارید.

بھ نظر شما زمانی کھ عکس ھای مربوط بھ این خاطرات، ھدیھ ھا، یک نوشتھ ی کوتاه و یا یک گل کوچک را در
یک جعبھ ببینید و درست در ھمان لحظھ کسی کھ دوستش
دارید بھ شما پیشنھاد ازدواج بدھد این یک پیشنھاد ازدواج
رمانتیک نیست؟

مانند فیلم ھا

زمانی در بسیاری از فیلم ھا و س﷼ ھا صحنھ ی پیشنھاد
ازدواج در سینما بسیار رواج داشت. این صحنھ رویای
بسیاری از جوانان آن دوره بود. بھ نظر ما این پیشنھاد
ازدواج ممکن است کلیشھ ای بھ نظر برسد اما جواب رد نخواھید شنید.

بھ ھمراه صدای آرامش بخش موج ھای دریا

مھمانی ھای بزرگ ھمیشھ ھمھ را خوشحال نمی کند. بودن
در کنار کسی کھ دوستش دارید بھ شما آرامش می دھد.
دقیقا در چنین زمانی، پیشنھاد ازدواج در ساحل در فضایی
رمانتیک بھ ھمراه صدای موج دریا فراموش نشدنی است.