مدل ھای موی الھام بخش: انتخاب مدل مو بھ ھمان اندازه سخت است کھ انتخاب لباس عروس.

 

 این جملھ را تقریبا از دھان ھمھ ی عروس ھا می شنویم: چندین روز است کھ مدل ھای موی مختلف را نگاه می کنم اما مدل موی مناسب با لباسم را پیدا نمی کنم. در ابتدا باید
 بگویم کھ دیگر شینیون ھای بزرگ این روزھا استفاده نمی شود. می دانیم کھ بھ جای شینیون ھای بزرگ، موھای
بابلیس کشیده، شینیون کوچک و ظریف روی گردن و مدل
ھای بافت مو ترجیح داده می شود. بیایید با ھم نگاھی
بیاندازیم بھ مدل ھای موی الھام بخشی کھ برای شما انتخاب
کرده ایم...